^Vissza
bilingual
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Igazgató: Hamzáné Szita Ilona
Igazgatóhelyettesek: Ladányiné Czihi Anikó, Hajzer Éva

A Megyeri Úti Általános Iskola az ELTE TOK és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Kar hallgatóinak gyakorlóhelye, Örökös Ökoiskola.

A 2020-2021. tanévben második alkalommal is elnyertük az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet.  

Megyeren, családias légkörben, megújult épületben várja a gyerekeket.

A kicsinyek osztálytermei korszerű, barátságos környezetet biztosítanak a gyermekek egésznapos bent tartózkodásra. A játszósarkok, az óvoda és az iskola közötti átmenetet igyekeznek zökkenőmentessé tenni. A felső tagozaton tanulók korszerű, jól felszerelt szaktantermekben tanulhatnak. Az iskola felújított tornaterme, tornaszobája és táncterme, az iskola udvarán sport- és játszótéri eszközök várják a sportolni vágyó gyerekeket.

A felső tagozaton jól felszerelt szaktantermek várják a gyerekeket a tanórákon.

Tanulóink emelt szinten tanulhatják az informatikát, így természetes elvárás az informatikai eszközök alkalmazásának lehetősége. Minden tanteremben interaktív tábla és internet hozzáférés segíti a korszerű módszerek mindennapi alkalmazását. 3 informatika terem és egy okos tanterem segíti a korszerű oktató-nevelő munkát. Több tantárgy keretében is részt veszünk a készülő digitális tananyagok kipróbálásában. Iskolánk részt vesz a Microsoft Innovatív Iskola Programban.

Helyi Pedagógiai Programunkat úgy alakítottuk ki, hogy az a kor követelményeinek megfelelően szolgálja a gyerekek fejlődését.

A 2020/2021-es tanévben három első osztály indul. Hagyományos olvasási és írástanítási módszerekkel ismerkednek a betűk világával. Tapasztalt, az új és a jól bevált módszereket egyaránt alkalmazó pedagógusaink nem feltétlenül a gyors eredményt, hanem az alapos, elmélyült munkát részesítik előnyben. A program nagy hangsúlyt fektet a gyerekek szókincsének, beszédének fejlesztésére és kiválóan megalapozza a nyelvtan és a helyesírás tanulását. A matematika tanítását okos játékokkal segítjük. Osztályaink a Pécsi Tudományegyetemmel és az Eszterházy Károly Egyetemmel való közös programunknak köszönhetően kooperatív matematikai kártyajátékokkal, illetve informatikai alkalmazásokkal sajátíthatják el a tananyagot. 

Különös gondot fordítunk a tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra. A tanulók egyéni ütemben való haladását differenciált foglalkoztatás és sok gyakorló anyag biztosítja.

2015. évben iskolánk Tantestülete vehette át a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díjat. Tant4estületünk nyitott a változásokra, szívesen vesz részt korszerű továbbképzéseken. Négy egyetemmel és támogató partnerekkel együttműködve látjuk el feladatainkat.

1994-ben lelkes fiatal tantestületünk az elsők között ismerte fel az informatika oktatásában rejlő lehetőségeket.  Kezdetben az alkalmazói ismeretekre helyeztük a hangsúlyt, később az algoritmizálás, ma már az infokommunikáció, programozás és a robotika is része a tananyagnak. Az informatikai eszközök, és az elektronikus oktatási segédanyagok használata új lehetőségeket teremtenek a tanulás folyamatában. A digitális írástudás ma már nélkülözhetetlen a tanulás folyamatában és a munkahelyeken. Az 1-2. évfolyamon a diákok az életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerkednek az IKT eszközökkel. Az informatika oktatása harmadik osztálytól, bontott csoportban kezdődik. Tanulóink kiválóan megállják a helyüket mind a kerületi, mind a fővárosi a tanulmányi versenyeken. Programunk végén tagozatos növendékeink ECDL vizsgát tehetnek.

Az angol nyelv tanítása kiemelt feladat. Évfolyamonként egy-egy osztályban a tanulók költségtérítéses formában, a Bilingual program óráin vehetnek részt. Az órákat a kétnyelvű modell szerint az osztálytanítók együttműködésével angol anyanyelvi tanárok tartják. A többi 1-2. osztályunkban órarend szerinti játékos angol nyelvórákon vehetnek részt a gyerekek. A 3. évfolyamtól bontott csoportokban, hatékony nyelvoktatást biztosítunk minden tanulónknak. Tanulóink a felső tagozat végére alapfokú állami nyelvvizsgát tehetnek. 

A mindennapos testnevelés programjába beépített népi gyermekjáték oktatása lehetővé teszi a hagyományőrzést és a népzene, valamint a néptánc segítségével történő zene és táncoktatást. Kodály országában fontos küldetésünk a népzenét megőrizni, továbbadni az utókornak. A Suholó néptánc foglalkozásokon a tanórákon kívül vehetnek részt a gyerekek. A választható sportfoglalkozások a hét minden munkanapján biztosítják az egészséges testmozgás, a játék, a feltöltődés, a versengés és a siker élményét diákjaink számára. Tanulóink a kerületi diákolimpia versenyein jó eredményeket érnek el. Munkánkat segíti az UTE, a Megyeri Tigrisek kosárlabda egyesület, a Magyar Kézilabda Szövetség, és a Tollaslabda Szövetség is. Sakkszakkörre járó tanulóink figyelemre méltó eredményeket érnek el.

Az Ökoiskola címet 2008-ban nyertük el először, 2014-től már Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedünk. Az iskola munkaterve sok programot biztosít a környezettudatos neveléshez.

Tanítási időn túl számtalan program várja a gyerekeket. Lehetőségeink szerint külső programokra is ellátogatunk csoportjainkkal. A felső tagozaton tanulók szabadidős és sportfoglalkozásokon vehetnek részt. A tanulószobán vegyes csoportok működnek, ahol szaktanárok segítik a felkészülést. Differenciált foglalkozásokon és szakkörök keretében készítjük fel tanulóinkat a tanulmányi vetélkedőkre. Tanulóink közül többen továbbjutnak fővárosi és országos versenyre is.

A Megyeri Úti Általános Iskola tantestülete Helyi Pedagógiai Programjában a játék kiemelt szerepet kap. Az osztályok társasjátékokkal tölthetik a szabadidejüket. Az okos játékok alkalmazásához szükséges játék órákat pedagógusaink az iskola könyvtárában szervezhetik.

A zene oktatását az Erkel Gyula Zeneiskola segíti. A gyerekek a választott hangszeres és szolfézsoktatást, órarendjükhöz igazítva, iskolánkban vehetik igénybe.

Megyeri Úti Általános Iskolában 24 éves hagyománya van a drámapedagógiának, mely egyaránt szerepet kap az iskolai tanórákon és ünnepeken is. A színjátszó kör programja kiemelkedő lehetőséget nyújt az iskolai szintű tehetséggondozáshoz.

Iskolánk tanulói választható, az órarendbe beépített erkölcstan, illetve katolikus, református és evangélikus hitoktatáson vehetnek részt.

A diákönkormányzat közreműködésével több hagyománnyá váló program alakult ki, melynek keretét a “Megyeri verseny” biztosítja.

A gyermekek oktatása nevelése csak azonos elvek, azonos elvárások alapján lehet sikeres. Elvárjuk a szülői ház együttműködését. Igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a szülők, gyerekek, az iskola pedagógusaival minél több közös programon vehessenek részt. Minden ősszel családi napra és nyíltnapra várjuk a gyermekek szüleit, hogy betekintést kapjanak az osztályközösségbe és a tanulási-, tanítási folyamatba.

Több osztályban szerveznek a pedagógusok a családokkal közös kirándulást. Néhány tanulócsoportban kedves, visszatérő program a kertépítés és kerti sütögetés az iskola udvarán.

Szívesen látjuk a szülőket hagyományos rendezvényeinken is. A szülők közösségével minden tanévben megismertetjük az éves munkatervet és annak megvalósítását. A szülők képviselőit meghívtuk az iskoláért létrehozott Megyer 2000 Alapítvány kuratóriumába.

Az érvényben lévő járványügyi szabályok szerint személyes részvételt igénylő programokat sajnos nem tervezhetünk. Telefonon minden érdeklődő családot szívesen tájékoztatunk. Kérjük azokat a szülőket, akik intézményünket választják, hogy írásban jelezzék beiratkozási szándékukat. A szándéknyilatkozat letölthető honlapunkról.

Diákszéf

 

Határtalanul

 

Copyright © 2013. Megyeri Úti Általános Iskola Rights Reserved.